Wednesday, October 4, 2017

Wildfly: Cài Đặt Wildfly 10

Wildfly là một application server cho phép các ứng dụng java deploy và chạy trên wildfly.
Hiện tại mình dùng wildfly để chạy các ứng dụng java web, ngoài ra thì cũng có thể dùng tomcat, geronimo, glassfish, nhưng ta phải cần cài đặt java trước
Bên dưới là cách để cài đặt và chạy wildfly để mình có thể tải ứng dụng java web lên.

Truy cập vào link sau http://wildfly.org/downloads/ để download package của wildfly 10 với tên là 
10.0.0.Final 2016-01-29 Java EE7 Full & Web Distribution1. Start wildfly
Sau khi đã tải xong package ta giải nén vào ổ đĩa trong máy tính ví dụ D:\wildfly-10.0.0.Final sau đó ta chạy file standalone.bat trong thư mục {wildflyhome}\bin.
Sau khi hoàn thành ta vào trình duyệt truy cập vào đường dẫn http://localhost:8080/ ta sẽ được kết quả như sau


Ta click vào Administration Console để truy cập vào admin page 2. Tạo user admin
Ta phải tạo admin user trước khi truy cập vào admin page nếu không ta sẽ gặp như màng hình trên, để tạo admin user ta chạy file add-user.bat trong thư mục {wildflyhome}\bin


- What type of user do you wish to add?
=> a
- enter username
=> admin
- enter password
=> admin
- Are you sure you want to use the password entered yes/no?
=> yes
- Re-enter Password
=> admin
- What groups do you want this user to belong to? (Please enter a comma separated list, or leave blank for none)[  ]:
=> để trống
- Is this correct yes/no?
=> yes
- Is this new user going to be used for one AS process to connect to another AS process?
e.g. for a slave host controller connecting to the master or for a Remoting connection for server to server EJB calls.
yes/no?
=> yes

Sau khi đã xong user admin ta restart lại wildfly ta làm lại mục 1. Start wildfly Cuối cùng thì ta đã hoàn thành cài đặt wildfly để chạy ứng dụng java web, giờ ta có thể tạo một ứng dụng java web rest api hello world ở đây 

1 comment: