Saturday, October 7, 2017

CSS: Tạo Cây Thư Mục Trong CSS

Cây thư mục trọng css được sử dụng trong các trường hợp như chỉ cấp độ, document tree, phân cấp cấp bặc...
Bên dưới là đoạn code mẫu để tạo ra một cây thư mục bằng css 1 cấp đơn giản, dựa vào ý tưởng này mà mình có thể làm tiếp 2 cấp hoặc nhiều hơn tùy theo mình mong muốn.
Cây thư mục bằng css

Ở đây mình có xài thêm thằng fontawesome.io để tạo cái icon, ta phải import thêm cái thằng css của fontawesome nữa
FONTAWESOME
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
HTML
<div class="tree-view-com">
  <ul class="tree-view-parent">
    <li>
      <a href=""><i class="fa fa-folder c-icon c-icon-list" aria-hidden="true"></i> folder</a>
      <ul class="tree-view-child">
        <li>
          <a href="" class="document-title">
            <i class="fa fa-folder c-icon" aria-hidden="true"></i>
            sub folder 1 
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="" class="document-title">
            <i class="fa fa-folder c-icon" aria-hidden="true"></i>
            sub folder 2
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="" class="document-title">
            <i class="fa fa-folder c-icon" aria-hidden="true"></i>
            sub folder 3
          </a>
        </li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</div>
CSS
.tree-view-com ul li {
 position: relative;
 list-style: none;
}
.tree-view-com .tree-view-child > li{
 padding-bottom: 30px;
}
.tree-view-com .tree-view-child > li:last-of-type{
 padding-bottom: 0px;
}

.tree-view-com ul li a .c-icon {
 margin-right: 10px;
 position: relative;
 top: 2px;
}
.tree-view-com ul > li > ul {
 margin-top: 20px;
 position: relative;
}
.tree-view-com > ul > li:before {
 content: "";
 border-left: 1px dashed #ccc;
 position: absolute;
 height: calc(100% - 30px - 5px);
 z-index: 1;
 left: 8px;
 top: 30px;
}
.tree-view-com > ul > li > ul > li:before {
 content: "";
 border-top: 1px dashed #ccc;
 position: absolute;
 width: 25px;
 left: -32px;
 top: 12px;
}

No comments:

Post a Comment