Tuesday, October 3, 2017

JavaEE: Rest API Hello World

Rest API là một phần không thể thiếu đối với quá trình phát triển ứng dụng java enterprise, bên dưới là phần hướng dẫn ta tạo ra một project cho việc code tạo ra một API đơn giản.
Đầu tiên ta tạo 1 maven project với type là maven-archetype-webapp hoặc có thể xem cách tạo maven project với eclipse . Ta cần phải cài đặt apache-maven, wildfly(ở đây xài wildfly 10)
Sau khi ta tạo xong ta vào file pom.xml  thêm dependencies của javaee-api ta sẽ được như sau.
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

 ...
 <properties>
 <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
 <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
 <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
 <!-- manage version lib -->
 <javaee.version>7.0</javaee.version>
 </properties>

 <dependencies>
 <dependency>
  <groupId>javax</groupId>
  <artifactId>javaee-api</artifactId>
  <version>${javaee.version}</version>
  <scope>provided</scope>
 </dependency>
 </dependencies>
 ...
 
</project>
Tiếp đến ta cần tạo APIConfiguration class như sau
@ApplicationPath("api")
public class APIConfiguration extends Application {

}
Sau khi đã tạo xong class api configuration ta tạo thêm class HelloworldAPI với nội dung như sau
@Path("hello")
public class HelloworldAPI {

 @GET
 public String sayHello() {
 return "hello world";
 }
}

Tiếp đến ta dùng maven để build project(hoặc có thê xem cách dùng maven project ở đây) thành file helloworld.war.
Bước cuối cùng la sẽ deploy project lên một web server nào đó(ở đây mình xài wildfly)
Sau cùng ta vào trình duyệt gõ vào đường http://localhost:8080/helloworld/api/hello dẫn tới hello world ta sẽ được kết quả như mong muốn
Tải source code ở đây
https://drive.google.com/open?id=0B-JvPy4-xKqkUGsxOTZNalA4NW8

No comments:

Post a Comment