Tuesday, October 31, 2017

Angular 4: Tất Cả Series

Bên dưới là những bài viết liên quan đến angular 4 mà mọi người có thể tham khảo một cách tổng quan về angular mà trong quá trình mình làm việc với angular mình thấy và rút ra bài viết. Trước đó mình làm với angularjs nên khi qua version mới thì là một sự thay đổi hoàn toàn nên tất cả bài viết mình ghi lại chắc ít nhiều gì mọi người cũng có thể sẽ gặp như mình.

Angular 4: Cài Đặt Môi Trường
Angular 4: Cách Dùng Các Input Trong Form
Angular 4: Cách Dùng Các Event Trong Form
Angular 4: Cách Dùng Http
Angular 4: ngBind Trong Angular 4
Angular 4: Import Bootstrap Trong Angular 4
Angular 4: Read File Trong Angular 4
Angular 4: Directive Thường Dùng
Angular 4: Submit Form
Angular 4: Dùng NgZone Để Update View Khi Thực Hiện Các Hàm Async
Angular 4: Get Query Param

No comments:

Post a Comment