Friday, September 8, 2017

Wildfly: Thay Đổi Port Thông Thường

Như bình thường thì ta sẽ không cần phải tinh chỉnh lại port của wildfly cho đến khi nó đụng độ với những ứng dụng khác và bên dưới là một số tùy chỉnh port mà ta thường dùng với wildfly nhất.
1. Thay đổi port debug
Mặt định thì khi start wildfly thì mode debug sẽ không được kích hoạt. Nếu ta viết một ứng dụng JavaEE hay một Java Enterprise nào đó thì việc debug ứng dụng JavaEE thì một phần không thể thiếu. Ta có thể làm theo cách bên dưới để kích hoạt mode debug trong window.
Ta vào file standalone.conf.bat trong thư mục {wildflyhome}/bin/ tìm đến dòng
set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=8787,server=y,suspend=n"
Port hiện tại là 8787 ta có thể sửa lại theo ý ta.

2. Thay đổi port management
Nhu cầu cho việc thay đổi port management này không nhiều, nếu như ta có chạy Arquillian cho việc run IT test trong JavaEE thì nhu cầu này là ta muốn chạy 2 wilfly cùng một lúc một wildfly thì cho việc chạy ứng dụng wildfly còn lại là cho quá trình IT test hoạc debug IT test. Bạn có thể xem thêm việc tạo và chạy IT test trong Arquillian hoặc debug IT test trong Arquillian. Nhưng nếu bạn muốn thay đổi port của management thì bạn có thể làm theo cách bên dưới.
Ta vào file standalone.conf.bat trong thư mục {wildflyhome}/bin/ ta thêm dòng ở bất kì đâu trong file.
set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Djboss.management.native.port=18080"
3. Thay đổi port app
Port app mặc định là 8080 port này thì thường các ứng dụng web application server đều xài port này nên nhu cầu thay đổi port này là rất lớn, ta có thể làm theo cách bên dưới
Ta vào file standalone.conf.bat trong thư mục {wildflyhome}/bin/ ta thêm dòng ở bất kì đâu trong file.
set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Djboss.socket.binding.port-offset=10000"
4. Cách NAT port wildfly ra IP
Khi ta start wildfly lên và đang ở cùng trong một mạng LAN nhưng những máy khác không thể truy cập wildfly của ta thông qua IP của máy tính trong mạng LAN ta phải thực hiện việc Export Port của ta để cho những máy khác có thể truy cập được. Bên dưới là ta export cả hai port một là port của ứng dụng app hai là port giành cho management.
Khi start start wildfly bằng console ta thêm 2 param như bên dưới
standalone.bat -b=0.0.0.0 -bmanagement=0.0.0.0

No comments:

Post a Comment