Tuesday, September 12, 2017

Wildfly: Increase Memory JavaOPTS

Năng bộ nhớ của wildfly là một phần không thể thiếu trong quá trình development java enterprise. Bởi lẻ khi ứng dụng java cần nhiều bộ nhớ hơn để có thể hoạt động thì dĩ nhiện inscrease memory trong wildfly là thiết cần thiết.
Những lỗi ta hay thường gặp như là OutOfMemory, Permgen Space, Heap Space.
Đối với window ta tìm đến file .bat còn linux thì .sh xem đoạn config bên dưới giành cho window.

Vào file {wildfly}/bin/standalone.conf.bat ta tìm đến dòng và thay đổi như bên dưới
set "JAVA_OPTS=-Xms64M -Xmx999M -XX:MetaspaceSize=96M -XX:MaxMetaspaceSize=999m"

-Xms: Giá trị heapsize khởi tạo
-Xmx: Max heapsize

No comments:

Post a Comment