Monday, September 11, 2017

Wildfly: Cách Mở Debug Trong Wildfly

1. Wildfly
Mặc định thì đối với wildfly từ 8 trở lên thì để không mở port debug ngay từ đầu mà ta phải làm điều đó nếu ta có nhu cầu cần debug trong ứng dụng java enterprise.
Đối với window ta tìm đến file standalone.bat hoặc file standalone.sh đối với linux.
Ta mở file standalone.bat trong thư mục  {wildflyhome}\bin, ta tìm đến và thay đổi giá trị như bên dưới.
set DEBUG_MODE=true
set DEBUG_PORT=8787

No comments:

Post a Comment