Wednesday, September 20, 2017

JavaEE: Tạo Maven Project Với Eclipse

Maven project là một loại project không thể thiếu đối với các ứng dụng java enterprise application. Maven project giúp việc quản lí các dependencies dễ dàng hơn rất nhiều so với loại project truyền thống ta phải thêm từng library.
Nhưng phải tùy vào project mà ta đang làm để có thể chọn type một cách thích hợp, nếu ta muốn phát triện một JavaEE Rest API thì ta có thể chọn type là maven-archetype-quickstart loại type này sẽ tao cho ta một basic structure mà ta có thể enhence nó lên tất để giành cho tất cả loại project như là java web, java api..

1. Tạo Project Đòn Giản

File -> New -> Maven Project -> chọn type là maven-archetype-quickstartGhi chú: Nếu ta muốn tạo project web thì ta nên chọn type là maven-archetype-webappTa nhập Group id và Artifact id cho project mới và finish

2. Tạo Pom project và các module con
Ta tạo project với type maven-archetype-quickstart sau khi tạo xong ta vào project vừa mới tạo sửa lại packaging của project là pom
2.1 Tạo các module con
Right click vào project cha ta chọn New -> Project -> Module Project 

và ta tạo module project như bình thường như chọn type project, nhập artifact id và lúc đó trong file pom của project cha sẽ include các module con

No comments:

Post a Comment